Công ty ITCOM triển khai nghiệm thu toàn bộ nội dung công việc lập đề cương, dự toán chi tiết cho nhiệm vụ “Cải tạo phòng máy chủ và nâng cấp hệ thống máy chủ”

Vào sáng ngày 20/01/2020, Công ty ITCOM đã bàn giao và Công ty TMHH MTV Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam đã tiến hàng nghiệm thu sản phẩm hồ sơ tài liệu “Báo cáo lập đề cương, dự toán chi tiết cho nhiệm vụ Cải tạo phòng máy chủ và nâng cấp hệ thống máy chủ tại Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

02432020108